Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van

Jippie Joe, Zorgpraktijk
Wagnerstraat 1
1323 CL Almere

KvK nummer: 32144690
BTW nummer: NL 1114 74 711 B01

T +31 (0)6 41 45 26 69
maandag tm zondag
09.00 – 21.00 uur
E info@jippiejoe.nl

DEEL 1. ALGEMEEN

Considerans
Artikel 1 – Definities en begrippen
Artikel 2 – Toepasselijkheid
Artikel 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst
Artikel 4 – Opzegging van de behandelingsovereenkomst

DEEL 2. VERPLICHTINGEN VAN DE LACTATIEKUNDIGE

Artikel 5 – Informatie
Artikel 6 – Voorafgaande toestemming
Artikel 7 – Verplichtingen lactatiekundige
Artikel 8 – Verplichtingen cliënt
Artikel 9 – Zorg
Artikel 10 – Dossier
Artikel 11 – Geheimhouding
Artikel 12 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek
Artikel 13 – Privacy

DEEL 3. VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT EN OPDRACHTGEVER

Artikel 14 – Informatie- en medewerkingsplicht
Artikel 15 – Betaling

DEEL 4. AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 16 – Aansprakelijkheid lactatiekundige
Artikel 17 – Aansprakelijkheid opdrachtgever

DEEL 5. GESCHILLENBESLECHTING EN ZKN-GARANTIE

Artikel 18 – Klachtenregeling
Artikel 19 – Toepasselijk recht en geschillenregeling
Artikel 20 – NVL-garantie nakoming bindende adviezen

DEEL 6. AFWIJKING EN WIJZIGING VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 21 – Afwijking

Artikel 1. ALGEMEEN
Considerans
In deze algemene voorwaarden worden de rechten en plichten tussen de lactatiekundige en degene die haar/hem hulp inroept voor zichzelf of voor een ander geregeld.

ARTIKEL 1 – Definities en begrippen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of voor een ander een behandelingsovereenkomst sluit met de lactatiekundige.
 • Cliënt: de natuurlijke perso(o)n(en), te weten het ouder-en-kind-paar of de moeder of de baby op wie de lactatiekundige handelingen rechtstreeks betrekking hebben, danwel de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de lactatiekundige voor scholing en dergelijke inhuurt.
 • Lactatiekundige: de natuurlijke persoon die lid is van de NVL (de Nederlandse vereniging van lactatiekundigen) en die zich mag tooien met de titel IBCLC en die als lactatiekundige een behandelingsovereenkomst sluit met de opdrachtgever.
 • Behandelingsovereenkomst: de overeenkomst voor een lactatiekundige behandeling waarbij de lactatiekundige zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot lactatiekundige verrichtingen die rechtstreeks betrekking
  hebben op de cliënt.
 • De Codes: Code of Ethics for IBCLCs die het lactatiekundig handelen mede bepaalt voor wat betreft praktijkvoering en de Scope of Practice for IBCLCs die op alle handelingen ziet waarvoor lactatiekundigen zijn geschoold en waartoe zij bevoegd zijn, zoals te vinden op onder meer de website van de NVL (deze afkorting wordt hierna nader toegelicht).
 • Lactatiekundige handelingen: dit zijn de volgende handelingen: alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van adviezen die rechtstreeks betrekking hebben op de cliënt met als doel de borstvoedingsperiode zo goed mogelijk te laten verlopen overeenkomstig de doelen van de moeder die zij zich gesteld heeft; haar voor het ontstaan van lactatiegerelateerde ziekten te behoeden of haar gezondheidstoestand voor zover gerelateerd aan de borstvoeding te beoordelen, dan wel bijstand te verlenen. Overige werkzaamheden: leveranties, waaronder (hulp)middelen in de breedste zin op het gebied van borstvoeding, en prestaties, waaronder scholing, na- en bijscholing en beleidsadvisering.
 • Prijs: de kosten van de behandeling inclusief alle bijkomende kosten.
 • NVL: De Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen, gevestigd te ’s-Gravenhage, kantoorhoudende te 1312 EL Almere, Serenadestraat 8, ingeschreven bij het handelsregister, beheerd door de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer: 40413166 (www.nvlborstvoeding.nl).
 • Geschillencommissie: De Klachtencommissie van de NVL.

ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de opdrachtgever en de lactatiekundige, lid van de NVL, gesloten behandelingsovereenkomst.

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de behandelingsovereenkomst

 1. De behandelingsovereenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan de lactatiekundige de opdracht verstrekt tot het verrichten van lactatiekundige handelingen en de lactatiekundige aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de opdrachtgever de leeftijd van zestien jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van de cliënt.
 3. De minderjarige opdrachtgever is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.
 4. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de lactatiekundige de cliënt te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 5. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de cliënt voordat de overeenkomst tot stand komt.
 6. In geval de cliënt wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht. Indien er geen sprake is van overmacht geldt lid 3.

ARTIKEL 4 – Opzegging van de behandelingsovereenkomst

 1. De lactatiekundige kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen.
 2. Als de lactatiekundige de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de behandeling niet kan worden uitgesteld, moet de zij zorgen voor adequate vervanging.
 3. De opdrachtgever kan de behandelingsovereenkomst te allen tijde opzeggen. Alle werkzaamheden zie tot het moment van opzegging zijn verricht moeten worden voldaan.

DEEL 2. VERPLICHTINGEN VAN DE LACTATIEKUNDIGE

ARTIKEL 5 – Informatie

 1. De lactatiekundige licht de cliënt op duidelijke wijze in over het voorgenomen onderzoek, de voorgestelde behandeling en de gevolgen voor de lactatie.
 2. Op verzoek van de cliënt wordt de in het vorige lid genoemde informatie schriftelijk verstrekt.
 3. Bij het verstrekken van de informatie als bedoeld in het eerste lid laat de lactatiekundige zich leiden door wat de cliënt redelijkerwijze dient te weten over: a. de aard en het doel van het onderzoek of de behandeling die zij noodzakelijk acht en over de uit te voeren verrichtingen; b. de te verwachten gevolgen en risico’s van het onderzoek of de behandeling voor de lactatie; c. andere in aanmerking komende methoden van onderzoek of behandeling;

ARTIKEL 6 – Voorafgaande toestemming

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een behandelingsovereenkomst is de toestemming van de cliënt vereist.
 2. Als de cliënt dat verzoekt, legt de lactatiekundige schriftelijk vast voor welke verrichtingen zij toestemming heeft verkregen en verstrekt zij de cliënt een afschrift daarvan.
 3. Als de cliënt jonger is dan 12 jaar is niet zijn toestemming vereist maar de toestemming van de ouders die het gezag over hem uitoefenen of van zijn voogd.

ARTIKEL 7 – Verplichtingen van de lactatiekundige

 1. De lactatiekundige licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De lactatiekundige vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 2. De lactatiekundige wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende Codes zoals ge(her)publiceerd door de NVL.
 3. De lactatiekundige zal geen handeling verrichten die buiten haar/hem beroepscompetenties valt.

ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de cliënt

 1. De cliënt dient de lactatiekundige voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De cliënt heeft de plicht alle door de lactatiekundige gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.

ARTIKEL 9 – Zorg

 1. De lactatiekundige staat ervoor in dat de door haar/hem/hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar/hem rustende verantwoordelijkheid zoals deze voortvloeit uit de voor de lactatiekundige geldende professionele standaard en de richtlijnen van de beroepsgroep. Voorts zorgt zij ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De lactatiekundige zal een verzoek tot doorverwijzing naar een andere deskundige lactatiekundige voor een tweede mening (second opinion) niet weigeren. De lactatiekundige zal op verzoek de resultaten van de tweede mening met de cliënt bespreken.

ARTIKEL 10 – Dossier

 1. De lactatiekundige richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de cliënt.
 2. Voor zover dit voor een goede hulpverlening noodzakelijk is, maakt de lactatiekundige aantekening van de gegevens over de gezondheid van de cliënt en de uitgevoerde verrichtingen en neemt zij andere stukken met zodanige gegevens op.
 3. Onder meer worden vastgelegd: a. een verslag van een voedingsobservatie, voor zover van toepassing; b. de hulpvraag;
  c. een samenvatting van de gegeven adviezen.
 4. Op verzoek van de cliënt verstrekt de lactatiekundige zo spoedig mogelijk inzage en/of een gratis afschrift van het dossier aan de cliënt.
 5. Op verzoek van de cliënt voegt de lactatiekundige een door de cliënt afgegeven verklaring met betrekking tot de in het dossier opgenomen stukken aan het dossier toe.
 6. De lactatiekundige vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden nadat de cliënt daarom gevraagd heeft. Vernietiging blijft achterwege als het redelijkerwijs aannemelijk is dat bewaring van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt en als vernietiging volgens de wet niet is toegestaan.
 7. Behalve als om eerdere vernietiging is gevraagd bewaart de lactatiekundige de bescheiden in het dossier gedurende 15 jaren vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd of zoveel langer als uit de zorg van een goed lactatiekundige voortvloeit.

ARTIKEL 11 – Geheimhouding

 1. De lactatiekundige verstrekt zonder de instemming van de cliënt geen gegevens aan derden, met uitzondering van verstrekking aan de verwijzer, tenzij de cliënt daartegen bezwaar maakt.
 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.
 3. Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden.

ARTIKEL 12 – Gegevens voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek

 1. In afwijking van het vorige artikel kunnen zonder toestemming van de cliënt voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de volksgezondheid aan een ander desgevraagd gegevens of inzage in de bescheiden worden verstrekt als:
  a. het vragen van toestemming in redelijkheid niet mogelijk is en met betrekking tot de uitvoering van het onderzoek is voorzien in zulke waarborgen dat de persoonlijke levenssfeer van de patiënt niet onevenredig wordt geschaad, of
  b. het vragen van toestemming, gelet op de aard en het doel van het onderzoek, in redelijkheid niet kan worden verlangd en de lactatiekundige ervoor zorg heeft gedragen dat de gegevens zo worden verstrekt dat herleiding tot individuele natuurlijke personen wordt voorkomen.
 2. De in het vorige lid bedoelde verstrekking van gegevens of inzage in de bescheiden is alleen
  mogelijk als: a. het onderzoek een algemeen belang dient en niet zonder de desbetreffende gegevens kan worden uitgevoerd, en b. voor zover de cliënt niet uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt tegen verstrekking of inzage.
 3. Van een verstrekking van gegevens of inzage als bedoeld in dit artikel wordt door de lactatiekundige aantekening gemaakt in het dossier.

ARTIKEL 13 – Privacy

 1. De lactatiekundige hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de cliënt ter beschikking wordt gesteld.
 2. Zonder toestemming van de cliënt voert de lactatiekundige geen verrichtingen uit als deze kunnen worden waargenomen door anderen dan de cliënt.
 3. De anderen als bedoeld in het tweede lid zijn niet degenen van wie de medewerking bij de uitvoering van de verrichting noodzakelijk is.

Pin It on Pinterest

Share This

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten